Reklama
 
Blog | Petr Novotný

Občane, víc už pro tebe udělat nejde!

Tohle není úplně normální text blogu, vlastně je to jenom seznam.

Když jsem v médiích sledoval ty zástupy kontrolorů, úředníků, ministrů, poslanců a členů silových složek, kteří vyrazili při téhle – bez všech žertů – skutečně vražedné aféře, uvědomil jsem si, že jsem o mnohých úřadech a institucích dosud nikdy neslyšel. Tak jsem si řekl, že je na čase udělat si inventuru: kolik úřadů vlastně v téhle zemi funguje? A u kolika z nich si dovedu představit, k čemu jsou dobré? A tak jsem věnoval pár minut pátrání. Výsledek je impozantní! Milí spoluobčané, tolik úřadů pro nás pracuje! Víc už snad pro nás ani udělat nejde! To máte v abecedním pořadí:

Agentura ochrany přírody a krajiny
Agentury pro zemědělství a venkov
Archiv bezpečnostních složek
BESIP
Bezpečnostní informační služba
Celní ředitelství
Celní úřady
Centrální depozitář cenných papírů
Centrální registr vozidel
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro studium vysokého školství
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání-CERMAT
Centrum služeb pro silniční dopravu
Czechinvest – Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu
Česká centrála cestovního ruchu
Česká geologická služba
Česká informační agentura životního prostředí
Česká inspekce životního prostředí
Česká národní banka
Česká obchodní inspekce
Česká plemenářská inspekce
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká školní inspekce
Český báňský úřad
Český hydrometeorologický ústav
Český metrologický institut
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Divadelní ústav Praha
Drážní inspekce
Drážní úřad
Ekonomické odbory městských úřadů
Energetický regulační úřad
Evropské spotřebitelské centrum
Exekutorská komora ČR
Exekutorské úřady
Finanční arbitr
Finanční ředitelství
Finanční úřady
Fond dalšího vzdělávání
Generální finanční ředitelství
Generální ředitelství cel
Grantová agentura ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Hlavní hygienik
Hygienické stanice
Insolvenční správci
Inspektoráty práce
Institut pro veřejnou správu Praha
Integrovaný záchranný systém
Investiční odbory městských úřadů
Justiční akademie
Kancelář Poslanecké sněmovny
Kancelář prezidenta republiky
Kancelář Senátu
Kancelář veřejného ochránce práv
Katastrální úřady
Kraje České republiky
Krajská státní zastupitelství
Krajská vojenská velitelství
Krajské agentury pro zemědělství a venkov
Krajské hygienické stanice
Krajské soudy
Krajské úřady
Krajské veterinární správy
Krajský živnostenský úřad
Majetkoprávní odbory městských úřadů
Matriční úřady
Městské a obecní úřady
Městské policie
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra – Odbor archivní a spisové služby
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Národní archiv
Národní bezpečnostní úřad
Národní informační středisko pro podporu jakosti
Národní institut pro další vzdělávání
Národní památkový ústav
Národní technická knihovna
Národní ústav pro vzdělávání
Národní vzdělávací fond
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší státní zastupitelství
Notářské komory
Obecní živnostenské úřady městských úřadů
Obvodní báňské úřady
Odbor veterinární hygieny MěVS v Praze
Odbory dopravně-správních agend městských úřadů
Odbory dopravy a silničního hospodářství krajských úřadů
Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů
Odbory školství krajských úřadů
Odbory územního plánování a stavební úřady krajských úřadů
Odbory životního prostředí městských úřadů
Okresní soudy
Okresní správy sociálního zabezpečení
Okresní státní zastupitelství
Ostatní odbory krajských úřadů
Ostatní odbory městských a obecních úřadů
Ostatní organizace
Pohraniční veterinární stanice
Policie
Poslanecká sněmovna
Potravinářská komora
Pozemkové úřady
Pozemkový fond ČR
Prezident
Privum
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rejstřík trestů Praha
Senát
Sociální odbor
Specializovaný finanční úřad
Správa státních hmotných rezerv
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa základních registrů
Státní energetická inspekce
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond životního prostředí ČR
Státní oblastní archivy
Státní okresní archivy
Státní plavební správa
Státní rostlinolékařská správa
Státní tiskárna cenin
Státní úřad inspekce práce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav radiační ochrany
Státní veterinární správa
Státní zdravotní ústav
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělský intervenční fond
Stavební úřady městských úřadů
Svaz měst a obcí
Technická inspekce
Technický ústav požární ochrany
Technologická agentura
Úřad akvizic nemovité infrastruktury
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování
Úřad na ochranu hospodářské soutěže
Úřad práce
Úřad pro civilní letectví
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad státního odborného dozoru
Úřad vlády ČR
Úřady Regionálních rad regionů soudržnosti
Ústav leteckého zdravotnictví
Ústav mezinárodních vztahů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno
Ústav územního rozvoje
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Ústavní soud
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední pozemkový úřad
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality
Vězeňská služba ČR
Vojenský úřad sociálního zabezpečení
Vrchní soudy
Vrchní státní zastupitelství
Zdravotní ústavy
Zeměměřické a katastrální inspektoráty
Zeměměřický úřad
Živnostenské úřady

Napadlo mě, jestli by nebylo lepší předělat úřady na firmy. Pak jsem si ale vzpomněl, jaký brajgl najdeme tam, kde se o to stát už pokusil. Namátkou:
České dráhy
Česká pošta
Lesy ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa železniční dopravní cesty
Vojenské lesy a statky ČR

A co takhle je zprivatizovat? No, pánbůh s námi a zlý pryč, pokud to bude fungovat jako:
Insolvenční správci
Zdravotní pojišťovny
Exekutorské úřady

Tak nevím, co zkusit ten stát nějak restartovat?

PS Uznávám, některé ty úřady jsou užitečnější než jiné.

Reklama